Yabancı Çalışma İzni

Yabancı uyruklu bireyler için Türkiye sınırları içerisinde yasal olarak çalışabilmesi için gerekli şart ve koşulları yerine getirmeleri gereklidir. Öncelikle yabancıların çalışma izni almak istediği türlerden birini seçerek, bu seçime uygun olan çalışma kriterlerine sahip olup olmadığına dair ilgili formları doldurmaları gereklidir.

Çalışma izinleri üç ana kola ayrılmıştır;

 • Süreli çalışma izni: Çalışma izni süresi 1 yılı geçmeyen izinlerden biri olup çalışacağı sektörün ve çalışma alanındaki vazifesinin ilgili mesleği bildirilmesi gereklidir. Bir yıl dolmadan aynı iş yerinde tekrar çalışabilmesi için işverence talep ve izin formu imzalanarak tekrar çalışabilmesi için bu kez en fazla iki yıla kadar olan çalışma iznini alabilmektedirler. Süreli çalışma izinlerinde dikkat edilmesi gereken en önemli husus ise meslek ibrazıdır. Çalışacağı işletmede aynı meslek statüsünde tekrar çalışması söz konusu iken farklı bir meslek seçiminde söz konusu izin formlarını yeniden doldurup tekrar izin almak için Çalışma Genel Müdürlüğü Yabancılar Daire Başkanlığına iletmesi gereklidir. Toplamda aynı meslek ve aynı işveren kurumunda 3 yıl geçiren personel, yine aynı meslekte farklı iş veren kurumlarında çalışma hakkına sahip olabilmektedir.
 • Süresiz çalışma izni: 11 Nisan 2014 senesinden önce Türkiye sınırları içerisinde süresiz yabancı çalışma iznini almış personellerin tüm hakları saklı kalmıştır. Ancak 6458 sayılı çalışma kanunları gereğince;
 • Uzun süreli oturum izni mevcut olanlar
 • C sınırları içerisinde hiç aralık verilmeden minimum 8 sene oturum izni almış olanlar
 • En az 8 sene boyunca resmi vazifeye sahip olan personellere süresiz olarak T.C sınırları içerisinde çalışabilme izinleri sağlanabilmektedir.

Süresiz yabancı çalışma iznine sahip olan personeller çalıştığı kurumların adres değişikliğine gitmesi durumunda en geç 15 gün içerisinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın Yabancılar Dairesi‘ne bildirmesi gereklidir. Aksi halde izinleri iptal edilecektir.

 • Bağımsız olarak yabancı çalışma izinleri: bu çalışma izni türünde T.C sınırları içerisinde en az 5 sene boyunca tüm resmi işlemleri tamamlanarak ikamet etmiş olması şart koşulmaktadır. Aynı zamanda gerçekleştirecekleri iş dalının Türkiye ekonomisi içerisinde KDV değerinde yeterli olması gerekmekte olup çalışacağı sektörde yeterli oranlarda istihdam şartlarına da sahip olması gerekmektedir.

Bağımsız çalışma iznine başvuracak yabancıların değerlendirilme süreçlerinde ise şu koşullar dikkate alınacaktır; Yapılacak iş / iş sektörlerinin ulusal çapta ekonomik katkıları, Yapılacak iş / iş sektörlerine yönelik yeterli oranlarda geliri olduğuna dair resmi evrakların tebliği.

Yabancı çalışma izni için talep edilen resmi evraklar ise şu şekildedir;

 

 • Çalışma izni başvuru dilekçesi; söz konusu dilekçe elektronik olarak Çalışma ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın resmi web sitesinde taranarak aynı zamanda işveren kurumca da ıslak imza uygulandıktan sonra Yabancılar Dairesi Başkanlığı’na posta yolu ile iletilmelidir.
 • Yabancı personel başvuru formu; Yabancılar Dairesi web sitesinden alınacak olan bu form hem işveren hem de yabancı tarafından tüm alanları doldurulduktan sonra iki tarafında ıslak imzası eklenir ve ardından Bakanlığın Yabancılar Dairesi’ne posta – kargo olarak iletilmelidir. İş sağlayıcı kurum ve işi gerçekleştirecek yabancı personelin ıslak imzalarının bulunmadığı koşullarda her iki tarafın yaptığı iş sözleşmeleri ıslak imzalı olarak gönderilebilmektedir. Ancak hem sözleşmede hem de başvuru formunda ıslak imza bulunmuyorsa başvuru dikkate alınmayacaktır.
 • C sınırları içerisinden gerçekleştirilecek başvurular için; T.C sınırları içerisinde ön lisans ya da lisans eğitimi sebebiyle daha önceden verilmiş olan ikamet izinleri hariç tutulmak kaydıyla, yabancıya ait daha önceden en az 6 aylık bir ikamet izninin sahibi olması ön şart olarak belirlenmiştir. Çalışma izni başvurusunda bulunacak personel söz konusu ikamet evraklarının bulunmaması durumunda, yabancının iş sözleşmesi ile birlikte hem çalışma izni başvurusu hem de vize talebinde bulunması zorunlu kılınmıştır.
 • Pasaport sureti; pasaport üzerinde yer alan Latin dilindeki harflerin olmadığı ya da tahribata uğradığı koşullarda herhangi bir yeminli mütercimin ya da ilgili resmi kuruluşlarca onaylanmış çevirilerinin de başvuruya eklenmesi gerekmektedir. Söz konusu belge Bakanlığın resmi web adresinde elektronik olarak başvuru adımları izlenmiş ve tarandıktan sonra online olarak gönderilmiş olması gerekmektedir. 6458 sayılı Çalışma kanunlarının 23. Maddeleri gereğince, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nca başvuruları olumlu sonuçlanan yabancı personelleri tebliğ edilecek çalışma izinleri, pasaportlarının bitiş tarihlerinden en az 60 gün önceki tarihleri geçmeyecek şekilde oluşturulmuştur. Yabancıların çalışma iznine başvurdukları tarih itibari ile 60 günden daha az zamana sahip pasaport veya pasaport yerine sayılabilecek resmi evrakla gönderilen başvurular dikkate alınmayacaktır.
 • Diploma ya da Geçici Mezuniyet Belgesi sureti; yeminli mütercim ya da resmi kurumlarca ilgili onayları yapılmış olmalıdır. Diploma elektronik olarak gerçekleştirilecek olan izin başvurusu yapıldıktan sonra Bakanlığa iletilmelidir. Mesleki alanda çalışacak olan yabancı personeller Bakanlığın onayladığı ve gerekli bulduğu meslek sektörlerinde diploma ön şart olarak konulmuştur. Ev hizmeti sektörlerinde çalışacak olan yabancılarda ise diploma zorunluluğu bulunmamakta olup mezun olunmuş son okula dair ilgili diploma veya evrakların iletilmesi yeterli olacaktır.
 • Yabancı personelin çalışacağı kurum adına ve kullanıcı sıfatı ile elektronik başvuru yetkisine sahip olan yetkilinin noter tarafınca ilgili onayları yapılmış resmi vekaletnamesi ya da kullanıcı sıfatına sahip bireyin ilgili kuruluşta görevli olduğunu belgeleyen evraklar elektronik olarak iletilmelidir. Yabancının çalışacağı kuruluşa ait Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi de elektronik olarak başvuru esnasında iletilmelidir. Kuruluşun son bir yıl içerisindeki vergi dairesince verilmiş ya da bilanço kar – zarar tablosunun yeminli mali müşavirce onaylanmış halinin online başvuruya tabi tutulması zorunludur.

Yukarıda istenen zorunlu belgeler dışında yabancının çalışacağı sektöre özel olarak talep edilen evraklar ise şu şekildedir;

 • Eğitim sektöründe hizmette bulunacak yabancılar için; Milli Eğitim Bakanlığı’nca yeterlilik düzeyini gösteren Ön izin belgesi elektronik ortamda iletilmelidir. Söz konusu eğitim kurumu eğer Özel bir kuruluş ise Kurum Açma ve Öğretime Başlama İzni ile bu kuruluşa ait Ruhsatnamesi de online olarak başvuruya eklenmelidir.
 • Ev hizmetleri sektöründe çalışacak yabancılar için; çocuk bakımı, hasta ve yaşlı bakımı dışında görev alacak yabancılara yabancı çalışma izni sağlanmamaktadır.
 • Sağlık sektöründe vazife alacak yabancılar için; Sağlık Bakanlığı’na ait herhangi bir kurumda çalışacaklar için çalışılacak olan İl Sağlık Müdürlüğü tarafından onaylanmış mesleki yeterliliğini içeren Ön İzin Evrakı online olarak iletilmelidir. Çalışılacak olan sağlık sektörü Özel bir sağlık kuruluşu ise İl Sağlık Müdürlüğü’nce verilmiş Faaliyet İzin Evrakı online olarak başvuruya eklenmelidir.
 • Turizm sektöründe görev yapacak yabancılar için; yeminli mütercim tarafından çevirisi yapılmış ve resmi kuruluşlarca da onaylanmış Bonservislerinin hem online hem de posta yolu ile iletilecek başvuru evraklarına eklenmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca verilmiş İşletme Evrakı da başvuruya eklenecek evraklar arasındadır.
 • [DİKKAT: Bu sayfada yer alan bilgiler ‘Kaplan Danışmanlık‘ adına resmi olarak kayıt altındadır. Kesinlikle izin alınıp veya alınmadan hiçbir şekilde bilgilerin kopyalanması söz konusu olamaz. Buna uymayan site/ler ve kişi/ler hakkında hukuki yaptırımlar uygulanmaktadır.]

Kaplan Danışmanlık olarak yabancı çalışma izni işlemlerini kısa sürede sonuçlandırıyoruz.

 AYRICA YABANCI OTURUM İZNİ İŞLEMLERİ DE YAPIYORUZ.

Siz de yabancı çalışma izni hakkında destek alabilmek için hemen altta bulunan iletişim formundan bize ulaşabilirsiniz.

Yabancı Çalışma İzni
4.86 (97.14%)
error: Mouse sağ tık bu sitede kullanılamaz!